Informatie portret

Als je een mooi portret wil laten maken, kan dat natuurlijk in de studio van Caroline Fotografie. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een buitenlocatie of foto's laten maken bij jullie thuis. Vooral voor kleine kinderen kan dat fijn werken, omdat ze dan ontspannen en zichzelf zijn. Maar wat je ook kiest, we nemen er altijd de tijd voor om te zorgen dat je je echt op je gemak zal voelen.

Na het maken van de foto's wordt er eerst een selectie gemaakt van de mooiste foto's. De foto's worden gecorrigeerd en bewerkt. Via de mail worden de mooiste ze doorgestuurd en deze kun je ze dan rustig bekijken. Vervolgens kun je beslissen welke je wilt laten afdrukken.

Een mogelijkheid is een foto in te lijsten. Maar ook andere opties zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld een portret op canvas doek of op alluminium. 

 

De kosten voor het maken van de reportage zijn vanaf 75 euro inclusief BTW. 

 

Privacywet

 

Caroline Fotografie, gevestigd aan Hohorstlaan 19, 3833BB Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.caroline-fotografie.nl 

Hohorstlaan 19 

3833BB Leusden 

0031610325170

 

Caroline van Ewijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Caroline Fotografie. Zij is te bereiken via contact@caroline-fotografie.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Caroline Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-  Voor- en achternaam

-  Adresgegevens

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  Voornaam vermelding op onze website

-  Bankrekeningnummer

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caroline Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Caroline Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Caroline Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caroline Fotografie) tussen zit. 

Caroline Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

-Adobe Photoshop, voor de noodzakelijke bewerkingen van de gemaakte foto's

-Microsoft Office

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Caroline Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Foto’s en persoonsgegevens worden gedurende 7 jaar bewaard. De reden om dit te bewaren, is enkel voor als de klant hier op een later tijdstip nog gebruik van wenst te maken, zodat Caroline Fotografie de bestanden dan als back-up heeft. 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Caroline Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Caroline Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Caroline Fotografie mag de gemaakte foto’s gebruiken om te plaatsen op de website of op social media. Tenzij de klant aangeeft dit niet te willen.

Caroline Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caroline Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@caroline-fotografie.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Caroline Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caroline Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@caroline-fotografie.nl

 

Caroline van Ewijk